บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่41-45

  Hemophilia is an inherited, genetic blood disorder in which one of the proteins--clotting factors--needed to form blood clots in the body is missing or reduced. It has been found in many European royal houses such as Britain, Spain, Germany and Russia.

    Britain's iconic Queen Victoria was a hemophilia carrier and passed on the defective gene to her son, Leopold, and it was carried by many of her daughters. Perhaps more famously, Tsar Nicholas II, who married Queen Victoria's grand-daughter Princess Alexandra, had a son, Tsarevich Alexei Nikolaevic, who suffered from hemophilia. It was controversially claimed that Rasputin, the Russian mystic, healed Alexei's illness.

   Normally, when people have accidents or suffer injuries, the bleeding in the muscles and joints will spontaneously stop. However, in people with hemophilia, the bleeding will last much longer. The severity of hemophilia depends on the amount of clotting factor in the blood. It can range from mild to moderate or life-threatening. In several hemophiliacs, prolonged bleeding from just common injuries or even spontaneous bleeding without obvious cause can last for days and weeks. Worse, it can be lethal if the bleeding occurs in the brain or in joints.

   Bleeding can occur in any part of the body. The joints that are most often affected include the knees, ankles and elbows. If not effectively managed, regular bleeding into the joints can cause joint damage, chronic arthritis and disability. Some hemophiliacs have been crippled by the time they are teenagers due to the effects of bleeding joints.

   There is no cure for hemophilia. However, the condition can be controlled by the constant replacement of the missing or reduced clotting factors. In severe cases, factor injections are administered on a regular basis, usually two to three times a week in order to minimize the likelihood of joint damage. Children with hemophilia these days can live a longer life and enjoy a good quality of life if they receive the proper treatment.

According to the passage, which of the following is NOT true?

เฉลยละเอียด

ข้อใดที่ไม่เป็นความจริง โดยอิงตามเนื้อเรื่องในบทความ

1. สมาชิกบางคนของราชวงศ์ชาวรัสเซียป่วยเป็นโรคฮีโมฟิเลีย

>> มีบอกไว้ตรง It has been found in many European royal houses such as Britain, Spain, Germany and Russia. ดังนั้นถูกต้องแล้ว

2. พระธิดาในสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียทรงเป็นพาหะของโรคฮีโมฟิเลีย

>> ถูกต้อง มีระบุไว้ตรง Britain's iconic Queen Victoria was a hemophilia carrier and passed on the defective gene to her son, Leopold, and it was carried by many of her daughters. คือทั้งพระโอรส และพระธิดาต่างก็เป็นพาหะโรคฮีโมฟิเลีย

3. ผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการฉีดยาสองถึงสามครั้ง

>> ข้อนี้ผิด เพราะจากย่อหน้าสุดท้ายเขาบอกไว้ว่าโรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายขาด แต่สามารถควบคุมได้โดยการฉีดยา หรือเปลี่ยนถ่ายโปรตีน

4. โรคฮีโมฟิเลียสามารถก่อให้เกิดความเสียถาวรต่ออวัยวะของมนุษย์ได้

>> มีกล่าวถึงตรง If not effectively managed, regular bleeding into the joints can cause joint damage, chronic arthritis and disability. ซึ่งบอกว่าหากดูแลไม่ดี การที่เลือดออกเข้าไปในข้อต่อจะก่อให้เกิดโรคข้ออักเสบเรื้อรัง และความพิการได้ ซึ่งก็หมายถึงอวัยวะถูกทำลายไปนั่นเอง

ดังนั้นข้อที่ไม่เป็นความจริงตามเนื้อเรื่องก็คือข้อ 3. นั่นเอง

[ANS] 3