บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่30-35

   In popular culture, the sun is yellow. However, in Japan most people think that it is red. Children there usually draw the sun as a big red circle. But did you know that the colour of the sun is actually white? It's only when light from the sun passes through the Earth's atmosphere that it changes in colour, from white, to the yellow most of us see here on Earth.

    All stars have colours, from red dwarfs and red giants, to white and yellow stars, to blue giants and supergiants. The colour of a star comes from its temperature, As photons escape the interior of a star out into space, they have different amounts of energy. A star can emit infrared, red, blue and ultraviolet light all at the same time. They even emit X-rays and gamma rays.

    If a star is cool, less than 3,500 Kelvin, its colour will be red. This is because there are more red photons being emitted than any other kind of visible light. If a star is very hot, above 10,000 Kelvin, its colour will be blue. Once again, there are more blue photons streaming from a star.

   The temperature of the Sun is approximately 6,000 Kelvin. The sun and stars like our sun appear white. This is because we're seeing all the different colour photons coming from the sun at the same time. When you add all those colours up, you get pure white.

So why does the sun appear yellow here on Earth? The atmosphere of the Earth scatters sunlight, removing the shorter wavelength light - blue and violet. Once you reduce those colours from the spectrum of light coming from the sun. it appears more yellow.

 Why do people see the sun as yellow?

เฉลยละเอียด

โจทย์ถามว่าทำไมคนเราถึงมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีเหลือง ซึ่งเราผ่านตาจากย่อหน้าแรก และย่อหน้าสุดท้ายมาแล้ว  

ย่อหน้าแรกบอกว่า 

“It's only when light from the sun passes through the Earth's atmosphere that it changes in color, from white, to the yellow most of us see here on Earth.” 

“เมื่อแสงผ่านชั้นบรรยากาศของโลก สีของมันก็จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเหลืองที่เราๆ เห็นกันบนโลก” 

และย่อหน้าสุดท้ายก็มีกล่าวถึงเช่นกัน 

“So why does the sun appear yellow here on Earth? The atmosphere of the Earth scatters sunlight, removing the shorter wavelength light - blue and violet. Once you reduce those colors from the spectrum of light coming from the sun. it appears more yellow.” 

เขาบอกว่า “แล้วทำไมดวงอาทิตย์ถึงปรากฎเป็นสีเหลืองเมื่อมองจากโลกล่ะ? ชั้นบรรยากาศของโลกกระจายแสงอาทิตย์ และหักล้างแสงที่มีคลื่นความถี่สั้นออก คือสีน้ำเงิน และม่วง และเมื่อเราหักสีเหล่านั้นออกไปแล้ว แสงจากดวงอาทิตย์ก็จะปรากฏเป็นสีเหลืองนั่นเอง” 

ดังนั้นสรุปสาเหตุที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีเหลืองก็เพราะว่า แสงนั้นผ่านชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้สีเปลี่ยนไปนั่นเอง ตรงกับข้อ 3. 

[ANS] 3