บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่30-35

    In popular culture, the sun is yellow. However, in Japan most people think that it is red. Children there usually draw the sun as a big red circle. But did you know that the color of the sun is actually white? It's only when light from the sun passes through the Earth's atmosphere that it changes in color, from white, to the yellow most of us see here on Earth.

    All stars have colors, from red dwarfs and red giants, to white and yellow stars, to blue giants and supergiants. The color of a star comes from its temperature, As photons escape the interior of a star out into space, they have different amounts of energy. A star can emit infrared, red, blue and ultraviolet light all at the same time. They even emit X-rays and gamma rays.

    If a star is cool, less than 3,500 Kelvin, its color will be red. This is because there are more red photons being emitted than any other kind of visible light. If a star is very hot, above 10,000 Kelvin, its color will be blue. Once again, there are more blue photons streaming from a star.

   The temperature of the Sun is approximately 6,000 Kelvin. The sun and stars like our sun appear white. This is because we're seeing all the different color photons coming from the sun at the same time. When you add all those colours up, you get pure white.

So why does the sun appear yellow here on Earth? The atmosphere of the Earth scatters sunlight, removing the shorter wavelength light - blue and violet. Once you reduce those colous from the spectrum of light coming from the sun. it appears more yellow.

What does "it" refer to ?

เฉลยละเอียด

ถ้าเจอคำถามที่เจาะจง ให้นำคำที่โจทย์ถามเป็น keyword ไปหาคำตอบจากบทความ ซึ่งคำว่า “it” นั้นจะอยู่ในประโยคที่บอกว่า

                “In popular culture, the sun is yellow. However, in Japan most people think that it is red. Children there usually draw the sun as a big red circle.”

“ในวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม ดวงอาทิตย์นั้นจะมีสีเหลือง แต่อย่างไรก็ตาม ในประเทศญี่ปุ่น คนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นสีแดง เด็กญี่ปุ่นมักจะวาดดวงอาทิตย์เป็นวงกลมสีแดงขนาดใหญ่”

ดังนั้น “it” ในที่นี้จึงหมายถึง “the sun” หรือดวงอาทิตย์นั่นเอง ตรงกับข้อ 2. เพราะด้านหน้ากำลังพูดถึงสีของดวงอาทิตย์ว่าเป็นสีเหลือง พอถัดมาบอกว่าคนญี่ปุ่นคิดว่าเป็นสีแดง จึงหมายถึงดวงอาทิตย์นั่นเอง

[ANS] 2