บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่30-35

    In popular culture, the sun is yellow. However, in Japan most people think that it is red. Children there usually draw the sun as a big red circle. But did you know that the color of the sun is actually white? It's only when light from the sun passes through the Earth's atmosphere that it changes in color, from white, to the yellow most of us see here on Earth.

    All stars have colors, from red dwarfs and red giants, to white and yellow stars, to blue giants and supergiants. The color of a star comes from its temperature, As photons escape the interior of a star out into space, they have different amounts of energy. A star can emit infrared, red, blue and ultraviolet light all at the same time. They even emit X-rays and gamma rays.

    If a star is cool, less than 3,500 Kelvin, its color will be red. This is because there are more red photons being emitted than any other kind of visible light. If a star is very hot, above 10,000 Kelvin, its color will be blue. Once again, there are more blue photons streaming from a star.

   The temperature of the Sun is approximately 6,000 Kelvin. The sun and stars like our sun appear white. This is because we're seeing all the different color photons coming from the sun at the same time. When you add all those colors up, you get pure white.

So why does the sun appear yellow here on Earth? The atmosphere of the Earth scatters sunlight, removing the shorter wavelength light - blue and violet. Once you reduce those color from the spectrum of light coming from the sun. it appears more yellow.

What is the best title of the passage?

เฉลยละเอียด

ชื่อเรื่องที่เหมาะกับบทความนี้มากที่สุดคือ >> คำถามแบบนี้ให้ลองอ่านที่ย่อหน้าแรก และย่อหน้าสุดท้าย เพื่อดูใจความสำคัญ หรือ Main Idea ของบทความ

ย่อหน้าแรกบอกว่า

                “In popular culture, the sun is yellow. However, in Japan most people think that it is red. Children there usually draw the sun as a big red circle. But did you know that the color of the sun is actually white? It's only when light from the sun passes through the Earth's atmosphere that it changes in color, from white, to the yellow most of us see here on Earth.”

ย่อหน้าสุดท้าย

                “So why does the sun appear yellow here on Earth? The atmosphere of the Earth scatters sunlight, removing the shorter wavelength light - blue and violet. Once you reduce those colors from the spectrum of light coming from the sun. it appears more yellow.”

สังเกตว่าทั้งย่อหน้าแรก และย่อหน้าสุดท้ายพูดถึงสีหลายครั้งมาก ดังนั้นชื่อเรื่องที่ดีที่สุดควรจะเป็นข้อ 1. “The Colors of the Sun” (สีของดวงอาทิตย์)

[ANS] 1

สิ่งที่น่าสนใจ

atmosphere (n.) ชั้นบรรยากาศ, บรรยากาศ

dwarf (n.) คนแคระ, ดาวแคระ

temperature (n.) อุณหภูมิ

emit (v.) แผ่, ปล่อย

approximately (adv.) โดยประมาณ

scatter (v.) ทำให้กระจัดกระจาย