บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่30-35

  

What can be inferred from the comic strip?

 

เฉลยละเอียด