Because of e-books' _____ value, nowadays many publishers use e-textbooks as a way of _____ knowledge among scholars.

เฉลยละเอียด

ลองแปลตัวเลือก

1. ที่อารมณ์อ่อนไหว-ยอมรับ

2. พิเศษ-คาดการณ์

3. เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย-ติดตาม

4. ชั่วคราว, ยังเปลี่ยนแปลงได้-แลกเปลี่ยน

ข้อนี้บอกว่า “เนื่องจากคุณค่า_____ของอีบุ๊ค ทำให้ปัจจุบันสำนักพิมพ์หลายแห่งใช้ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีในการ_____ความรู้ในกลุ่มนักวิชาการ”

คำตอบที่เหมาะที่สุดคือข้อ 4. เพราะคุณค่าของอีบุ๊คก็คือมันยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่เหมือนหนังสือที่พิมพ์ออกมาแล้วตายตัว หากมีการเพิ่มเติมแก้ไข ก็ต้องพิมพ์ใหม่ ดังนั้น tentative value ในที่นี้จึงหมายถึงคุณค่าของอีบุ๊คที่มันยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนด้านหลัง ใช้คำว่า “แลกเปลี่ยน” นั้นเหมาะสมแล้ว

[ANS] 4