บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่20-23

Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence.

The university will conduct a survey on new courses for freshmen.

เฉลยละเอียด

“มหาวิทยาลัยจะจัดทำการสำรวจเรื่องวิชาเรียนใหม่สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1”

1. คุณรู้ไหมว่าใครจะคุมวงซิมโฟนี่ออเครสต้าของโรงเรียน

2. ฉันจจัดทำการทดลองเรื่องการดื้อยา

3. โลหะบางชนิดเช่นทองแดง และเงินสามารถนำไฟฟ้าได้

4. คุณช่วยกรุณานำทางเขาไปที่โต๊ะลงทะเบียนได้ไหม

ความหมายที่ตรงกับในโจทย์ก็คือข้อ 2. นั่นเอง สำนวนนี้จำให้แม่น เพราะจะใช้คู่กันเสมอคือ conduct a survey/experiment

สรุปความหมายของ conduct: จัดทำ, คุม (วงดนตรี), นำ (ไฟฟ้า), นำทาง

[ANS] 2