บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่20-23

Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence.

There is a campaign to encourage childless couples to adopt a child.

เฉลยละเอียด

“มีการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้คู่แต่งงานที่ไม่มีบุตรรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมแทน”

1. ผู้คนมีแนวโน้มที่จะนำแนวทางที่ต่างกันไปมาใช้ในการแก้ปัญหา

2. สภาเทศบาลคาดหวังว่าจะนำนโยบายใหม่มาใช้หลังจากการประชุมในวันพรุ่งนี้

3. ลองนำการใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับธรรมชาติมาใช้ดูสิ เพื่อที่จะลดปัญหาสภาวะโลกร้อน

4. ผู้หญิงคนนั้นยินดีที่จะรับเลี้ยงเด็กกำพร้า

ข้อที่ความหมายตรงกับในโจทย์ ชัดเจนเลยคือข้อ 4. เพราะพูดถึงการรับเลี้ยงเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

สรุปความหมายของ adopt: รับเลี้ยง (เด็ก, สัตว์เลี้ยง), นำมาใช้

[ANS] 4