บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่20-23

Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in the given sentence.

l had to sit through a boring 2-hour lecture by professor Wong.

เฉลยละเอียด

ประโยคในโจทย์แปลว่า “ฉันต้องนั่งฟังการบรรยาย 2 ชั่วโมงที่น่าเบื่อของศาสตราจารย์หว่องตั้งแต่ต้นจนจบ

แล้วลองดูความหมายของแต่ละข้อกัน

1. ฉันมองเห็นความรู้สึกเศร้าสร้อยของเธอผ่านทางดวงตา

2. กระดาษปลิวออกไปทางรูในกำแพง

3. นักเรียนควรอ่านเอกสารทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ

4. แม่ของฉันมักจะมองฉันผ่านทางแว่นตาเสมอเวลาที่เธอโกรธ

ข้อที่มีความหมายเหมือนกับ through ในโจทย์คือข้อ 3. นั่นเอง

สรุปความหมาย through: ตั้งแต่ต้นจนจบ, ผ่านทาง

[ANS] 3