โดย พี่ไก่แจ้

GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2557

ข้อสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษ สอบเดือนมีนาคม 2557

60 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 Speaking
 2. ความยาก : ง่าย ข้อ 2 Speaking
 3. ความยาก : ง่าย ข้อ 3 Speaking
 4. ความยาก : ง่าย ข้อ 4 Speaking
 5. ความยาก : ง่าย ข้อ 5 Speaking
 6. ความยาก : ง่าย ข้อ 6 Speaking
 7. ความยาก : ง่าย ข้อ 7 Speaking
 8. ความยาก : ง่าย ข้อ 8 Speaking
 9. ความยาก : ง่าย ข้อ 9 Speaking
 10. ความยาก : ง่าย ข้อ 10 Speaking
 11. ความยาก : ง่าย ข้อ 11 Speaking
 12. ความยาก : ง่าย ข้อ 12 Speaking
 13. ความยาก : ง่าย ข้อ 13 Speaking
 14. ความยาก : ง่าย ข้อ 14 Speaking
 15. ความยาก : ง่าย ข้อ 15 Speaking
 16. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 Vocabulary
 17. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 17 Vocabulary
 18. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 18 Vocabulary
 19. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 19 Vocabulary
 20. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 20 Vocabulary
 21. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 21 Vocabulary
 22. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 22 Vocabulary
 23. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 23 Vocabulary
 24. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 24 Vocabulary
 25. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 25 Vocabulary
 26. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 26 Vocabulary
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 Vocabulary
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 Vocabulary
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 Vocabulary
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 Vocabulary
 31. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 Reading
 32. ความยาก : ง่าย ข้อ 32 Reading
 33. ความยาก : ง่าย ข้อ 33 Reading
 34. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 34 Reading
 35. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 35 Reading
 36. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 36 Reading
 37. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 37 Reading
 38. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 38 Reading
 39. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 39 Reading
 40. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 40 Reading
 41. ความยาก : ง่าย ข้อ 41 Reading
 42. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 42 Reading
 43. ความยาก : ง่าย ข้อ 43 Reading
 44. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 44 Reading
 45. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 45 Reading
 46. ความยาก : ง่าย ข้อ 46 Structure and Writing
 47. ความยาก : ง่าย ข้อ 47 Structure and Writing
 48. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 48 Structure and Writing
 49. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 49 Structure and Writing
 50. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 50 Structure and Writing
 51. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 51 Structure and Writing
 52. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 52 Structure and Writing
 53. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 53 Structure and Writing
 54. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 54 Structure and Writing
 55. ความยาก : ง่าย ข้อ 55 Structure and Writing
 56. ความยาก : ง่าย ข้อ 56 Structure and Writing
 57. ความยาก : ง่าย ข้อ 57 Structure and Writing
 58. ความยาก : ง่าย ข้อ 58 Structure and Writing
 59. ความยาก : ง่าย ข้อ 59 Structure and Writing
 60. ความยาก : ง่าย ข้อ 60 Structure and Writing