จากภาพโครงสร้างใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นออร์แกเนลล์ (Organelles)

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด