ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่พบในนิวคลีโอลัส (Nucleolus)

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด