ข้อใดเป็นสมบัติของผนังเซลล์ (Cell wall)
1. ประกอบด้วยเซลลูโลสเรียงกันเป็นมัด ๆ เรียกว่า microfibril
2. เป็นเยื่อเลือกผ่านควบคุมการผ่านเข้าออกสาร
3. พบในเซลล์พืชและสาหร่าย ไม่พบในเซลล์แบคทีเรีย รา และยีสต์

ข้อความใดถูกต้อง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด