ออร์แกแนลล์ในข้อใดไม่มีเยื่อหุ้ม

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด