ออร์แกเนลล์ใดเกี่ยวข้องกับการสะสมอาหาร และสะสมสารพิษ เรียงตามลำดับ
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด