ในเซลล์ที่สังเคราะห์โปรตีนขึ้นมาใช้ภายในเซลล์เท่านั้น เราจะพบไรโบโซมส่วนมากอยู่ที่บริเวณใด
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด