เซลล์ที่มี Lysosome มากที่สุด คือ
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด