ออร์แกเนลล์ (Organelles) หรือโครงสร้างในข้อใดที่มีความสามารถในการแบ่งตัวได้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด