ส่วนประกอบของเซลล์ข้อใด เรียงลำดับ ไม่มีเยื่อหุ้ม,มีเยื่อหุ้ม 1 ชั้น,มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ได้อย่างถูกต้อง  

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด