ข้อใดแสดงพุทธคุณ (คุณของพระพุทธเจ้า) ที่เกิดขึ้นกับสัมพันธ์กับเหตุการณ์ใน

พุทธประวัติได้ถูกต้อง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$D$ เหตุการณ์ตรัสรู้ = พระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณ , เหตุการณ์แสดงธรรมจักร = พระกรุณาธิคุณ