พระราชบัญญัติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใดมีบทบาทในการเสนอแนะมาตรการด้านการเงิน

การคลัง  การภาษีอากรและการส่งเสริมการลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$D$ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535