การศึกษาและสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพซึ่งเกิดจากการกระทำแรงน้ำไหลของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากน้ำ

จนถึงจังหวัดนครสวรรค์  ลักษณะภูมิสัณฐานใดมีโอกาสพบน้อยที่สุด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$ 

$D$ กุมภลักษณ์และโกรกธารธาราผาชัน