ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน  เพื่อลดความเสี่ยงที่จะประสบภัยพิบัติในด้านวาตภัยและอุทกภัย

รวมถึงอาจเกิดแผ่นดินถล่มจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความถี่ในการเกิดสูง

ท่านควรหลีกเลี่ยงในการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$ 

$C$ ระยอง  จันทบุรี  ตราด