การจัดตั้งหอรัษฎากรณ์พิพัฒน์  ส่งผลต่อการปฏิรูปสยามในด้านใดมากที่สุด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$ 

$A$ ด้านภาษีอากร