โรงเรียนประชาบาล  ซึ่งเกิดจากเงินบริจาคและเงินที่ทางราชการได้เรียกเก็บเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาภาคบังคับ

จากผู้ชายอายุ 18 - 60 ปี คนละ 1 - 3 บาทต่อปี ที่เรียกว่า "เงินศึกษาพลี" เกิดขึ้นในรัชกาลใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$C$ รัชกาลที่ 6