ข้อใดไม่สอดคล้องกับยุคก่อนประวัติศาสตร์

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$A$ ศิลาจารึกที่เก่าแก่ที่สุด