ประเทศกินีควรขอกู้เงินจากหน่วยงานใด  เมื่อประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ประสงค์จะกู้เงินจากต่างประเทศ

เพื่อบูรณะซ่อมแซมและลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศโดยเน้นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเร่งรัด

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  เพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ  ตลอดจนต้องการความรู้

และคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนและการบริหารการเงิน

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$A$ IBRD