กำหนดให้  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยในเดือนมกราคม 2561 และเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นดังนี้

 

  ณ มกราคม ณ พฤษภาคม
อัตราแลกเปลี่ยนญี่ปุ่นกับไทย (เยน : บาท) 100 : 35 100 : 38
อัตราแลกเปลี่ยนจีนกับไทย (หยวน : บาท) 100 : 498 100 : 480

 

หากกำหนดให้ราคาสินค้าระหว่างประเทศของสินค้าไทย สินค้าญี่ปุ่นและสินค้าจีนยังคงเดิม  การสรุปสถานการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2561 ข้อใดไม่ถูกต้อง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$C$ จ่ายเงินหยวนลดลงเพื่อซื้อสินค้าจำนวนเท่าเดิมจากประเทศไทย