ข้อใดมีลักษณะเป็นการสร้างหนี้สาธารณะที่ยอมรับได้  จากการพิจารณาอัตราการเพิ่มหนี้สาธารณะและอัตราการขยายตัว

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP ) ที่เกิดจากการเพิ่มหนี้สินสาธารณะ

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$ 

$D$ มูลค่าการกู้ยืมจากประชาชนและสถาบันการเงินในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และ GDP ขยายตัวมากกว่าร้อยละ 8