ข้อใดคือมาตราการของนโยบายการคลังที่ไม่มีผลในการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$ 

$B$ การเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและการยกเลิกการจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกร