ข้อใดไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญา

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$ 

$C$ มุ่งสร้างและหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ