สมมติให้มีสินค้า 2 ชนิดคือ สินค้า X และสินค้า Y ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน  ถ้ากำหนด

ให้อุปทานของสินค้าทั้งสองไม่มีการเปลี่ยนแปลง  หากราคาสินค้า Y ลดลงในขณะที่

ราคาสินค้า X คงที่ ราคาและปริมาณดุลยภาพในตลาดสินค้า X จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$C$ ราคาดุลยภาพลดลง ปริมาณดุลยภาพเพิ่มขึ้น