นายแดงไปโรงเรียนสายทุกวัน  ไม่เคยทำการบ้าน  และมักจะก่อเรื่องทะเลาะวิวาท

ในโรงเรียนเป็นประจำ  แสดงว่า นายแดงบกพร่องกระบวนการศึกษาด้านใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$A$ อธิสีลสิกขา