หลักการหรือกลไกใดต่อไปนี้ที่มีอยู่เฉพาะในระบบรัฐสภา  แต่ไม่มีในระบบประธานาธิบดี

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$C$ การยึดถือรัฐสภาเป็นองค์กรสูงสูดทางการ