จากการวัดความสูงของคน $200$ คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ชาย $100$ คน และผู้หญิง $100$ คน สามารถสรุปข้อมูลความสูง (เซนติเมตร) ของผู้ชายและผู้หญิงโดยใช้แผนภาพกล่องได้ดังนี้

ผู้ชาย   

ผู้หญิง   

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. มัธยฐานของความสูงของผู้ชาย เท่ากับมัธยฐานของความสูงของผู้หญิง
ข. มีคนประมาณ $25\%$ ที่สูงมากกว่าหรือเท่ากับ $185$ เซนติเมตร
ค. มีคนประมาณ $37.5\%$ ที่มีความสูงอยู่ระหว่าง $175$ ถึง $185$ เซนติเมตร
ง. ผู้ชายที่สูงน้อยกว่า $165$ เซนติเมตร และผู้หญิงที่สูงน้อยกว่า $170$ เซนติเมตร มีจำนวนเท่ากันโดยประมาณ

จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใด

เฉลยละเอียด

[STEP]พิจารณาข้อ ก.[/STEP]

มัธยฐานมีค่าเท่ากันกับ $Q_2$ ซึ่งหมายถึงเส้นกลางของแผนภาพกล่อง

แสดงว่า มัธยฐานของความสูงผู้ชายเท่ากับ $175$ และ มัธยฐานของความสูงผู้หญิงเท่ากับ $175$ เช่นกัน

ดังนั้น ข้อ ก. ถูกต้อง

[STEP]พิจารณาข้อ ข.[/STEP]

มีผู้ชาย $25\%$ ที่สูงมากกว่าหรือเท่ากับ $185$ เซนติเมตร นั่นคือ $25$ คน

แต่ไม่มีผู้หญิงที่ตั้งแต่ $185$ เซนติเมตร ขึ้นไป

แสดงว่าคนกลุ่มนี้มี $25$ คน ที่สูงมากกว่าหรือเท่ากับ $185$ เซนติเมตร ซึ่งคิดเป็น $12.5\%$

ดังนั้น ข้อ ข. ไม่ถูกต้อง

[STEP]พิจารณาข้อ ค.[/STEP]

มีผู้ชาย $25\%$ ที่สูงระหว่าง $175$ ถึง $185$ เซนติเมตร คิดเป็น $25$ คน

มีผู้หญิง $50\%$ ที่สูงระหว่าง $175$ ถึง $185$ เซนติเมตร คิดเป็น $50$ คน

แสดงว่าคนกลุ่มนี้มี $75$ คน ที่สูงระหว่าง $175$ ถึง $185$ เซนติเมตร คิดเป็น $37.5\%$

ดังนั้น ข้อ ค. ถูกต้อง

[STEP]พิจารณาข้อ ง.[/STEP]

ผู้ชายที่สูงน้อยกว่า $165$ เซนติเมตร มี $25\%$ ซึ่งคิดเป็น $25$ คน

ผู้หญิงที่สูงน้อยกว่า $170$ เซนติเมตร มี $25\%$ ซึ่งคิดเป็น $25$ คน เช่นกัน

ดังนั้น ข้อ ง. ถูกต้อง

[ANS]$3$[/ANS]

แผนภาพกล่อง ใน $1$ ช่อง คิดเป็น $25\%$ ของจำนวนทั้งหมด

และจุดแต่ละจุด หมายถึง $Q_1 , Q_2 , Q_3$ และ $Q_4$ ตามลำดับ