ถ้าเวลาที่ใช้ในการรอรถประจำทางในช่วง $6.00 - 8.00$ น. ของพนักงานจำนวน $100$ คน ของบริษัทแห่งหนึ่ง มีการแจกแจงความถี่ดังนี้

เวลาที่รอรถ (นาที) จำนวนพนักงาน (คน)

$0 - 9$

$10 - 19$

$20 - 29$

$30 - 39$

$10$

$60$

$20$

$10$

แล้ว ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเวลาที่ใช้ในการรอรถประจำทางของพนักงาน $100$ คนนี้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

เฉลยละเอียด

[STEP]หาจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้น[/STEP]

เวลาที่รอรถ (นาที) จุดกึ่งกลาง จำนวนพนักงาน (คน)

$0 - 9$

$10 - 19$

$20 - 29$

$30 - 39$

$4.5$

$14.5$

$24.5$

$34.5$

$10$

$60$

$20$

$10$

[STEP]หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต[/STEP]

 

เวลาที่รอรถ (นาที) จุดกึ่งกลาง $(x_i)$ จำนวนพนักงาน (คน) $(f_i)$ $x_i f_i$

$0 - 9$

$10 - 19$

$20 - 29$

$30 - 39$

$4.5$

$14.5$

$24.5$

$34.5$

$10$

$60$

$20$

$10$

$4.5 \times 10 = 45$

$14.5 \times 60 = 870$

$24.5 \times 20 = 490$

$34.5 \times 10 = 345$

จะได้

\begin{eqnarray*}
\overline{x} &=& \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i}\\
&=& \frac{45 + 870 + 490 + 345}{100}\\
&=& \frac{1,750}{100}\\
&=& 17.5
\end{eqnarray*}

[ANS]$17.5$ นาที[/ANS]