โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน

คณิตศาสตร์1 9 วิชาสามัญ 2561

โจทย์ไม่ยาก ใช้ความเข้าใจจะทำข้อสอบได้เร็ว หรือใครมีเทคนิคลัดดีๆ ก็จะทำทันเวลา

ข้อสอบคณิต 1 วิชาสามัญฉบับนี้เป็นข้อสอบระดับยากกลางๆ คือ ง่ายกว่า PAT1 ง่ายกว่าข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ แต่ยากกว่าคณิต O-NET นิดหน่อย แต่ที่น้องๆ ต้องมีเลย คือ ความแม่นยำของเนื้อหา ซึ่งจะทำให้ทำข้อสอบได้รวดเร็วกว่าการทำข้อสอบธรรมดา เพราะคณิต 1

9 วิชาสามัญเป็นข้อสอบ speed test คือ ส่วนใหญ่ถ้าให้ทำ ทำได้หมด แต่เวลาทำจริงจะทำข้อสอบไม่ทัน สิ่งที่จะช่วยน้องได้ คือ ฝึกหาเทคนิคลัดเยอะๆ ทำข้อสอบจับเวลาบ่อยๆ จะทำให้คุ้นเคยกับการทำข้อสอบได้ทันเวลาไปเอง สู้ๆ ครับ

30 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 2. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 2 จำนวนเชิงซ้อน
 3. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 3 เวกเตอร์
 4. ความยาก : ง่าย ข้อ 4 ตรีโกณมิติ
 5. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 5 เมทริกซ์
 6. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 6 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 7. ความยาก : ง่าย ข้อ 7 ความน่าจะเป็น
 8. ความยาก : ง่าย ข้อ 8
 9. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 9 แคลคูลัส
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 10 ลำดับและอนุกรม
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 12. ความยาก : ยาก ข้อ 12 ทฤษฎีจำนวน
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 13 จำนวนเชิงซ้อน
 14. ความยาก : ง่าย ข้อ 14 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 15 เวกเตอร์
 16. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 16 เวกเตอร์
 17. ความยาก : ง่าย ข้อ 17 เมทริกซ์
 18. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 18 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 19. ความยาก : ง่าย ข้อ 19 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 20. ความยาก : ง่าย ข้อ 20 ลำดับและอนุกรม
 21. ความยาก : ง่าย ข้อ 21 แคลคูลัส
 22. ความยาก : ง่าย ข้อ 22 แคลคูลัส
 23. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 23 สถิติ
 24. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 24 สถิติ
 25. ความยาก : ง่าย ข้อ 25 ความน่าจะเป็น
 26. ความยาก : ง่าย ข้อ 26 สถิติ
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 27 ลำดับและอนุกรม
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 เมทริกซ์
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 ลำดับและอนุกรม