โดย พี่วิว โอเพ่นดูเรียน

คณิตศาสตร์1 9 วิชาสามัญ 2561

30 ข้อ

 1. ความยาก : ง่าย ข้อ 1 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 2. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 2 จำนวนเชิงซ้อน
 3. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 3 เวกเตอร์
 4. ความยาก : ง่าย ข้อ 4 ตรีโกณมิติ
 5. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 5 เมทริกซ์
 6. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 6 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 7. ความยาก : ง่าย ข้อ 7 ความน่าจะเป็น
 8. ความยาก : ง่าย ข้อ 8
 9. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 10 แคลคูลัส
 10. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 11 ลำดับและอนุกรม
 11. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 12 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 12. ความยาก : ยาก ข้อ 13 ทฤษฎีจำนวน
 13. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 14 จำนวนเชิงซ้อน
 14. ความยาก : ง่าย ข้อ 15 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 15. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 16 เวกเตอร์
 16. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 17 เวกเตอร์
 17. ความยาก : ง่าย ข้อ 18 เมทริกซ์
 18. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 19 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 19. ความยาก : ง่าย ข้อ 20 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 20. ความยาก : ง่าย ข้อ 21 ลำดับและอนุกรม
 21. ความยาก : ง่าย ข้อ 22 แคลคูลัส
 22. ความยาก : ง่าย ข้อ 23 แคลคูลัส
 23. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 24 สถิติ
 24. ความยาก : ไม่ระบุความยาก ข้อ 25 สถิติ
 25. ความยาก : ง่าย ข้อ 26 ความน่าจะเป็น
 26. ความยาก : ง่าย ข้อ 27 สถิติ
 27. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 28 ลำดับและอนุกรม
 28. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 29 ระบบจำนวนจริงและการแก้สมการอสมการ
 29. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 30 เมทริกซ์
 30. ความยาก : ยากปานกลาง ข้อ 31 ลำดับและอนุกรม