กำหนดเซต $S = \{ -2, -1, 0, 1, 2 \}$ และเมทริกซ์ $\displaystyle A = \left[ \begin{matrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{matrix} \right]$

ถ้า $\displaystyle M = \left\{ \left[ \begin{matrix} a & b \\ c & d \end{matrix} \right] \left| a, b, c, d \in S \right. \right\}$ แล้ว ความน่าจะเป็นที่จะสุ่มเมทริกซ์ $B$ จากเซต $M$ โดยที่ $AB = BA$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$\displaystyle \frac{19}{625}$[/ANS]