กำหนดให้ $f$ เป็นฟังก์ชันพหุนามดีกรี $3$ ที่มีค่าวิกฤตคือ $x = 4$ และ $x = -4$

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก.  $f''(4) \cdot f''(-4) < 0$

ข.  $f(4\sqrt{3}) = 2 f(0)$

ค.  $f(4) + f(-4) = 2 f(0)$

ง.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล $f(-2), f(-1), f(0), f(1)$ และ $f(2)$ มีค่าเท่ากับ $f(0)$

จำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$3$[/ANS]