กำหนดให้ $a_1 , a_2 , a_3 , ... , a_n , ...$ เป็นลำดับเรขาคณิต

โดยที่ $\displaystyle a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = \frac{211}{9}$

และ $\displaystyle \sum_{i = 1}^{\infty} a_i = 27$

ถ้า $\displaystyle \sum_{i=1}^{11} |a_i - x|$ มีค่าน้อยที่สุด แล้ว ค่าของ $x$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$\dfrac{32}{27}$[/ANS]