กำหนดให้ $a_1 , a_2 , a_3 , ..., a_n , ...$ เป็นลำดับเลขคณิตที่มี $a_1 = 2$ และมีผลต่างร่วมเท่ากับ $-\dfrac29$

ถ้า $b_n = 2^{a_n}$ โดยที่ $n = 1, 2, 3, ...$ แล้ว จำนวนเต็มบวก $m$ ที่น้อยที่สุดที่สอดคล้องกับอสมการ

$$b_1 \cdot b_2 \cdot b_3 \cdot ... \cdot b_m \geq 1024$$

เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$9$[/ANS]