กำหนดเส้นตรง $y=3x-4$ ตัดกราฟของ $y=f(x)$ ที่ $x=2$ และ $x=5$

แล้ว ค่าของ $\displaystyle \int_2^5 \left(2x f(x) + (x^2 - 1) f'(x) \right) dx$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$258$[/ANS]