กำหนดกราฟของ $y = f(x)$ และพื้นที่ปิดล้อมกับแกน $X$ เป็นดังนี้

คณิต1 9วิชาสามัญ 60 ข้อ 23 กราฟ f(x)

ค่าของ $\displaystyle \int_0^3 \left( |f(x)| - f(x) \right) dx$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$12$[/ANS]