กำหนดเซต $A = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 \}$ และ $B = \{ 3, 4, 5, 6 \}$

สับเซต $C$ ของ $A$ โดยที่จำนวนสมาชิกของ $C \cap B$ เท่ากับ $2$ มีจำนวนทั้งหมดเท่ากับข้อใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$96$[/ANS]