กำหนดให้ $a_1 , a_2 , a_3 , ...$ เป็นลำดับเลขคณิตที่มีผลต่างร่วม $d>0$

และ $b_1 , b_2 , b_3 , ...$ เป็นลำดับเรขาคณิตที่มีอัตราส่วนร่วม $r>0$

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก.  $\displaystyle \det \left[ \begin{matrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_4 & a_5 & a_6 \\ a_7 & a_8 & a_9 \end{matrix} \right] = d$

ข.  $\displaystyle \det \left[ \begin{matrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ b_4 & b_5 & b_6 \\ b_7 & b_8 & b_9 \end{matrix} \right] = r$

ค.  $\displaystyle \det \left[ \begin{matrix} 2^{a_1} & 2^{a_2} & 2^{a_3} \\ 2^{a_4} & 2^{a_5} & 2^{a_6} \\ 2^{a_7} & 2^{a_8} & 2^{a_9} \end{matrix} \right] = d$

ง.  $\displaystyle \det \left[ \begin{matrix} {b_1}^2 & {b_2}^2 & {b_3}^2 \\ {b_4}^2 & {b_5}^2 & {b_6}^2 \\ {b_7}^2 & {b_8}^2 & {b_9}^2 \end{matrix} \right] = r^2$

จำนวนข้อความที่ถูกต้องตรงกับข้อใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$0$ (ไม่มีข้อใดถูก)[/ANS]