กำหนดให้ $A$ คือเซตคำตอบของสมการ $\displaystyle \left( \log 100x \right)^2 + 2 \log_{100} x + 2 = 0$

ข้อใดคือผลบวกของสมาชิกทั้งหมดของเซต $A$

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$\dfrac{11}{1000}$[/ANS]