กำหนดให้ $ABCD$ เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุม $B \hat{A} D = 90^o$ และ $C \hat{B} A = 120^o$

โดยที่ $BC = 5, AC = 7$ และ $AD = 8$ ดังรูป

คณิต1 9วิชาสามัญ 60 ข้อ 15 โจทย์

พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม $ACD$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$22$[/ANS]