กำหนดให้ $A$ เป็นเซตของจำนวนเต็มที่อยู่ในช่วง $[-10, 10]$

และ $B = \{ x | (x+5)(|x|-5) \geq -9 \}$

แล้ว จำนวนสมาชิกของ $A \cap B$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$14$[/ANS]