กำหนดให้ $z$ เป็นจำนวนเชิงซ้อนที่สอดคล้องกับสมการ

$$\displaystyle z + \left| \frac{\bar{z} - 1}{z - 1} \right| = -3+2i$$

โดยที่ $\bar{z}$ หมายถึงสังยุค (conjugate) ของ $z$ และ $i^2 = -1$

แล้ว ค่าของ $|z|$ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$2\sqrt{5}$[/ANS]