ส่วนใดเป็นข้อสรุปของการแสดงทรรศนะต่อไปนี้

     ๑) การเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทำให้บทบาทของสถาบันครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม / ๒) ผู้ปกครองมีเวลาดูแลเด็กในครอบครัวน้อยลง / ๓) เนื่องจากใช้เวลาไปกับการทำมาหากิน / ๔) ส่งผลให้สถานศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการดูแลเด็กปฐมวัยทุกด้านแทนครอบครัว / ๕) รัฐบาลจึงต้องดูแลครู และผู้เลี้ยงดูเด็กให้มีความรู้ที่ทันสมัยบนพื้นฐานแห่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า